Unipersonals

Titularitat: FECIB (Fundació Escola Catòlica Illes Balears)

a) Directora Titular.

ANTÒNIA BLANCH PUIGSERVER

b) Director Pedagògic.

TOMÀS GARAU FEBRER

Competències:

a)Dirigir i coordinar les activitats educatives de l’etapa.
b)Exercir el comandament personal docent en els aspectes educatius.
c)Convocar i presidir els actes acadèmics, les reunions del Consell Escolar del centre i la
secció del claustre corresponent.
d)Visar les certificacions i els documents acadèmics.
e)Executar els acords del Consell escolar de centre i del claustre a l’àmbit de les seves
facultats.
f)Proposar al director general, per al seu nomenament, el coordinador general d’etapa, els
coordinadors de departaments, de cicle i els tutors.
g)Afavorir la convivència i corregir les alteracions que es produeixin en els termes
assenyalats al present reglament.
h)Aquelles altres que li encomani l’entitat titular del centre o el seu representant a l’àmbit
educatiu.

a) Cap d’Estudis.

 Mª MAGDALENA GONZÁLEZ JUAN

Competències:

a)Substituir el Director Pedagògic en cas d’absència.
b)Presidir les reunions de l’equip docent d’etapa i les sessions d’avaluació dels alumnes.
3-Coordinar la participació del claustre en l’elaboració i avaluació del projecte curricular
d’etapa conforme a les directrius de l’equip directiu.
4)Coordinar les activitats complementàries de professorat i alumnat incloses en la
Programació General Anual i vetlar pel seu compliment.
5-Afavorir la convivència en el centre i corregir les alteracions que es produeixen en els
termes assenyalats en el RRI.
6-Vetlar per l’orde i la disciplina dels alumnes amb la col—laboració dels tutors i coordinador
de cicle.
7-Supervisar els registres d’assistència dels alumnes i en casos d’absentisme injustificat.
8-Altres (veure RRI).


Col·legiats

A) EQUIP DIRECTIU

Funcions principals:

*Assessorar al Director Acadèmic en les seves funcions.
*Coordinar el desenvolupament dels diferents aspectes del funcionament del Centre per
a la realització dels seus objectius, sense perjudici de les competències pròpies dels
respectius òrgans de govern.
*Elaborar, controlar i avaluar la PGA.
*Preparar els assumptes que s’han de dur al Claustre de professors i al Consell de la
Comunitat Educativa

Composició: (Veure PGA, dins informació famílies)

B) CONSELL ESCOLAR

Òrgan mitjançant el qual la Comunitat Educativa participa en el control i en la gestió del
centre, promovent i respectant, al mateix temps, l’exercici dels drets de la Entitat Titular,
professors, alumnes i pares.
Línies d’acció:
1-Aprovació de la Justificació de despeses del curs anterior.
2-Aprovació del Pressupost del Curs.
3-Aprovació de la P.G.A (Programació General Anual)
4-Aprovació de la Memòria Final del curs.
5-Aprovació del preu del menjador escolar del pròxim curs.
6-Aprovació de les activitats extraescolars del centre i el preu.
7-Altres

Composició : (Veure PGA, dins informació famílies)

C) CLAUSTRE DE PROFESSORS

Funcions principals:
*Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu de centre, de la Programació General
Anual i dels Projectes Curriculars, així com de l’avaluació del Centre en la Memòria Final
de Curs.
*Esser informat sobre les qüestions que afectin a la globalitat del centre.
*Elegir els seus representants en el Consell de la Comunitat, conforme s’estableix als
articles 54.1c i 55 del RRI.
Línies d’acció:
1-Planificació i elaboració de la PGA
2-Estudi de les propostes de millora de la Memòria final de curs.
3-Programació de les activitats relacionades amb l’objectiu general.
4-Implicació amb les activitats de Pastoral.
5-Animació a la lectura de les Cartes a les Famílies amb l’alumnat.
6-Implicació en el Pla de Qualitat establert.
7-Altres...

Composició : (Veure PGA, dins informació famílies)

D) EQUIP DE PASTORAL

Funcions Principals:

*Proposar línies d’acció de la dimensió evangelitzadora del Projecte Educatiu i realitzar el
seu seguiment.
*Planificar, d’acord amb el PEC i el PCC que correspongui, les activitats pastorals de
l’acció educativa.

Línies d’acció:

1-Preparació celebració de Sant Vicenç de Paül (27 de setembre).
2-Preparació diades i aniversaris religiosos.
3-Celebració Festa de Nadal.
4-Jornada de la Pau.
5-Beata Francinaina.
6-Setmana Santa Pasqua.
7-Campanyes.
8-Altres, incloses en el Projecte de Pastoral