Projecte Educatiu de Centre
PEC

MISSIÓ

Identificació del Centre=El Col·legi Sant Vicenç de Paül, situat a Palma de Mallorca (Illes Balears) al carrer Marquès, nº 10 del Coll d’en Rabassa, funciona com a centre educatiu des de l’any 1.898, al principi com Jardí d’Infància, passant poc després a l’ensenyança de pàrvuls i nines.Actualment funciona com centre educatiu autoritzat per impartir el segon cicle d’Educació Infantil i  l’Ensenyança Primària.

La  missió del Col·legi Sant Vicenç de Paül és la d’oferir una resposta educativa  en  els  nivells  de  l’Educació  Infantil  i  Primària  als  potencialsalumnes  de  la  zona,  amb  una  oferta  curricular  de  qualitat,  basada  en  la disciplina  i  en  els  valors  cristians  i  oberta,  respectuosament,  a  altres creences.

La  finalitat és formar  a  l’alumne  perquè  estigui  ben  preparat  a l’hora d’afrontar la seva vida acadèmica  i  surti  del  nostre  centre  amb  un  gran bagatge de valors humans emmarcats en la fe cristiana.


VISIÓ

On volem arribar?=Partint del nostre PEC, volem ser un centre de més qualitat   en   la   formació   integral   del   nostres   alumnes,   ja   que   som, tradicionalment  l'  única  oferta  educativa  de  la  zona  basada  en  un Caràcter Propi de caire cristià.

Com volem ser percebuts?=

a)Volem ser percebuts com un centre en el qual  predomini  un  clima  de  vivència  cristiana.  

b)Educam  des  de  las  fe  i per  la  fe.  Ens  obligam  a  unaformació que faci possible, d’una manera progressiva, l’opció personal, lliure i compromesa amb la fe cristiana.

Com  volem  incidir  sobre  l’entorn?= 

a)La  tasca  educativa  del  nostre centre inclou la inserció activa dels alumnes en el seu entorn més pròxim, per  la  qual  cosa  potenciam  la  promoció  sociocultural,  la  col·laboració  i coordinació amb altres entitats educatives i religioses.

b)Volem  potenciar  la  responsabilitat  personal,  en  el  sentit  del  deure, d’assumir  el  treball  com  un  enriquiment  de  la  pròpia  persona  i  com ineludible aportació a la societat.

c)Volem potenciar en sentit de la justícia i col·laboració en les relacions i en les estructures socials, econòmiques i polítiques, amb una profunda sensibilitat davant les injustícies existents i una consciència operant de compromís en la transformació constant i positiva de la societat i del món en que vivim. 


VALORS

Els principals valors que defineixen la nostra Política de Qualitat són:

Caràcter Propi=Compartim   i   assumim   els   mateixos   principis   que caracteritzen  a  les  nostres  escoles  cristianes,  però  endemés,  essent fidels  al  carisma  fundacional  de  la  Congregació  de  les  Germanes  de  la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

Professorat=

a)La  implicació  permanent  dels  nostres  professors  en  la consecució  de  les metes  establertes en el  PEC,  PGA  i  RRI. 

b)Estabilitat de la plantilla.

Nivell=Millorar,  en  tot  el  que  es  pugui,  el  nivell  curricular  dels  nostres alumnes (avaluació inicial i final)

Disciplina=Donar  unaespecial  importància  a  la  disciplina  com  un  valor imprescindible per a la formació personal dels nostres alumnes, així com per a dur a terme els altres objectius pedagògics.

Horari=El nostre horari escolar es de jornada partida de matí i horabaixa, manco els mesos de setembre i juny que és continuada. Consideram que aquest horari és important per aconseguir un nivell més alt de rentabilitat en les tasques escolars.

Menjador=Disposam  de  menjador  escolar,  autoritzat  per  la  Conselleria d’Educació  i  Cultura,  per   atendre   les   necessitats   de   les   famílies treballadores.

Activitats  extraescolars=El  centre  ofereix,  cada  any,  diverses  activitats extraescolars.


COMPROMÍS  DE  COMPLIMENT

El col·legi, dins el marc de la millora continua, es compromet a complir amb els requisits establerts en aquesta Política de Qualitat i de dur endavant i millorar l’eficàcia del nostre sistema. Per aquest motiu, aquesta política es revisarà periòdicament, així com el sistema general en les auditories corresponents.