Projecte Lingüístic
Projecte lingüístic

El present projecte endemés té com a objectiu fonamental aconseguir que tots els alumnes del centre en acabar l’etapa de Primària tenguin, adequada a la seva etapa i edat, la competència lingüística  amb  les  dues  llengües  oficials  i  amb  una  llengua  estrangera.  Els  principis  que regeixen el model per al tractament de les llengües és el següent:

1.Adquisició  d’una  competència  lingüística  i  comunicativa  efectiva  en,  almenys,  les  dues llengües oficials ienuna llengua estrangera

2.Ensenyamentde les matèries lingüístiques en la llengua objecte d’aprenentatge.

3.Aprenentatge  integrat  de  contenguts  i  llengües  (AICLE)  com  a  referent  metodològic quant  a  l’ensenyament  de  les  matèries  no  lingüístiques,  especialment  en  la  llengua estrangera.

4.Participació i col·laboració de tot el professorat i altre personal auxiliar.

5.Flexibilitzar i adaptar el tractament de llengües a la realitat del centre.

 

La  distribució  horària  respon  a la  necessitat  de  garantir  les  hores  necessàries  que  garanteixin l’equilibri lingüístic i l’ensenyament en les dues llengües oficials.La nostratipologia d’alumnat té,en un gran percentatge, la llengua castellana com a materna. Per   assegurar,   idò,aquest   equilibri   del   coneixement   primerenc   d’ambdues   llengüesi considerant aquesta realitat,s’aplica un còmput d’horessuperior en llengua catalana. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Atenció  específica  d’alumnes  amb  incorporació  tardana  amb  dèficit  de  coneixement  en alguna o ambdues llengües oficials.

L’atenció  a  la  diversitat  o d’alumnes  d’incorporació  tardana  amb  dèficit  de coneixement  en alguna  o  ambdues  llengües  oficials  es basarà  en  l’adquisició  d’una  competència  comunicativa que els permeti desenvolupar-se dins l’aula. 

Es  comptarà  amb  unrecolzament,  fora  o  dins  l’aula  per  part  de  L’Equip  de  Suport  del  centre (PT, AL) i hores del professorat de recolzament del mateix centre.

Aquesta  atenció  sempre  es  durà  a  terme  de  forma  coordinada  amb  el  tutor/a  de  l’alumne/a, programant conjuntament el material diversificat i específic per a cada tipus de dificultat.


La  metodologia  utilitzada  procurarà  ser  engrescadora  i  dinàmica,  partint  de  la  realitat  dels alumnes, per arribar a assolir una bona competència educativa:

1.Competència  gramatical  o  lingüística:  habilitat  per  a  l’ús  de  la  llengua  per  expressar significats.

2.Competència sociolingüística: coneixements de les normes socioculturals i l’habilitat per utilitzar les formes gramaticals adequades al context.

3.Competència discursiva: l’habilitat per utilitzar els diferents tipus de discursos segons la finalitat educativa.

4.Competència  estratègica:  l’habilitat  per  produir  missatges,  emprant  estratègies  de comunicació verbal i no verbal.