Qui som?
BENVINGUDA

El nostre centre és una escola concertada d’una línia a educació infantil i primaria, amb una trajectòria que comença allà al 1898, amb la creació del convent i amb la docència de les Germanes de la Caritat.

És una escola religiosa que forma part de la Fundació Escola Catòlica (FECIB), compartint ideari, missió, visió i valors amb un projecte comú el PEDIC.

Actualment formen part de la nostra fundació 12 centres d’ideari catòlic de les Illes Balears.

Som un centre familiar, molt arrelat dins la nostra barriada.

L'acompanyament dels nostres alumnes en aquestes etapes educatives que ofertam, és el nostre principal objectiu. Valoram l'esforç, la constància i la feina respectant els diferents ritmes. Treballam amb dispositius electrònics amb l'objectiu d'accedir a la información, de crear productes a partir del que han aprés i promoure alumnes amb sentit crític i capaços de fer un bon ús de les noves tecnologies.

En aquest espai virtual hi ha una petita mostra de les activitats que es van realitzant al llarg del curs acadèmic, per tots els que integram la comunitat educativa, així com tota aquella informació del vostre interès referent al nostre centre.

El Col·legi Sant Vicenç de Paül, vos obri, idò, les portes, des d’aquesta pàgina i vos convida a ser partícips de la seva millora constant, cercant l’objectiu comú de formar els nostres alumnes des d’una educació basada en els valors cristians.

L’Equip Directiu

ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

a) Director Titular.


ANNA NÚÑEZ DOMENECH


b) Director Pedagògic.


Mª MAGDALENA GONZÁLEZ JUAN

Competències:


a)Dirigir i coordinar les activitats educatives de l’etapa.

b)Exercir el comandament personal docent en els aspectes educatius.

c)Convocar i presidir els actes acadèmics, les reunions del Consell Escolar del centre i la

secció del claustre corresponent.

d)Visar les certificacions i els documents acadèmics.

e)Executar els acords del Consell escolar de centre i del claustre a l’àmbit de les seves

facultats.

f)Proposar al director general, per al seu nomenament, el coordinador general d’etapa, els

coordinadors de departaments, de cicle i els tutors.

g)Afavorir la convivència i corregir les alteracions que es produeixin en els termes

assenyalats al present reglament.

h)Aquelles altres que li encomani l’entitat titular del centre o el seu representant a l’àmbit

educatiu.


c) Cap d’Estudis.

JOANA PONS DÍEZ

Competències:

a)Substituir el Director Pedagògic en cas d’absència.
b)Presidir les reunions de l’equip docent d’etapa i les sessions d’avaluació dels alumnes.
3-Coordinar la participació del claustre en l’elaboració i avaluació del projecte curricular
d’etapa conforme a les directrius de l’equip directiu.
4)Coordinar les activitats complementàries de professorat i alumnat incloses en la
Programació General Anual i vetlar pel seu compliment.
5-Afavorir la convivència en el centre i corregir les alteracions que es produeixen en els
termes assenyalats en el RRI.
6-Vetlar per l’orde i la disciplina dels alumnes amb la col—laboració dels tutors i coordinador
de cicle.
7-Supervisar els registres d’assistència dels alumnes i en casos d’absentisme injustificat.
8-Altres (veure RRI).


Col·legiats

A) EQUIP DIRECTIU

Funcions principals:

*Assessorar al Director Acadèmic en les seves funcions.
*Coordinar el desenvolupament dels diferents aspectes del funcionament del Centre per
a la realització dels seus objectius, sense perjudici de les competències pròpies dels
respectius òrgans de govern.
*Elaborar, controlar i avaluar la PGA.
*Preparar els assumptes que s’han de dur al Claustre de professors i al Consell de la
Comunitat Educativa

Composició: (Veure PGA, dins informació famílies)

B) CONSELL ESCOLAR

Òrgan mitjançant el qual la Comunitat Educativa participa en el control i en la gestió del
centre, promovent i respectant, al mateix temps, l’exercici dels drets de la Entitat Titular,
professors, alumnes i pares.
Línies d’acció:
1-Aprovació de la Justificació de despeses del curs anterior.
2-Aprovació del Pressupost del Curs.
3-Aprovació de la P.G.A (Programació General Anual)
4-Aprovació de la Memòria Final del curs.
5-Aprovació del preu del menjador escolar del pròxim curs.
6-Aprovació de les activitats extraescolars del centre i el preu.
7-Altres

Composició : (Veure PGA, dins informació famílies)

C) CLAUSTRE DE PROFESSORS

Funcions principals:
*Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu de centre, de la Programació General
Anual i dels Projectes Curriculars, així com de l’avaluació del Centre en la Memòria Final
de Curs.
*Esser informat sobre les qüestions que afectin a la globalitat del centre.
*Elegir els seus representants en el Consell de la Comunitat, conforme s’estableix als
articles 54.1c i 55 del RRI.
Línies d’acció:
1-Planificació i elaboració de la PGA
2-Estudi de les propostes de millora de la Memòria final de curs.
3-Programació de les activitats relacionades amb l’objectiu general.
4-Implicació amb les activitats de Pastoral.
5-Animació a la lectura de les Cartes a les Famílies amb l’alumnat.
6-Implicació en el Pla de Qualitat establert.
7-Altres...

Composició : (Veure PGA, dins informació famílies)

D) EQUIP DE PASTORAL

Funcions Principals:

*Proposar línies d’acció de la dimensió evangelitzadora del Projecte Educatiu i realitzar el
seu seguiment.
*Planificar, d’acord amb el PEC i el PCC que correspongui, les activitats pastorals de
l’acció educativa.

Línies d’acció:

1-Preparació celebració de Sant Vicenç de Paül (27 de setembre).
2-Preparació diades i aniversaris religiosos.
3-Celebració Festa de Nadal.
4-Jornada de la Pau.
5-Beata Francinaina.
6-Setmana Santa Pasqua.
7-Campanyes.
8-Altres, incloses en el Projecte de Pastoral