Ed. Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L'educació primària és l'etapa educativa que compren sis nivells educatius que van de 1r a 6è de primària.

El nostre projecte educatiu a Primària es centra en aconseguir que cada alumne pugui descobrir i potenciar els seus propis talents i desenvolupar les seves competències en un entorn d'aprenentatge actiu que acull a tot l'alumnat en una educació inclusiva, sense oblidar els principis d'equitat, qualitat i d'excel·lència que condicionen l'acció educativa.

Treballam amb una metodologia activa, on el treball cooperatiu i l'aprenentatge per projectes són factors imprescindibles per assolir l'èxit personal i col·lectiu, sempre connectada amb l'entorn més proper i al mateix temps global.

Treballam la competència digital en un entorn innovador i tecnològic, introduint les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) des dels cursos inicials de manera progressiva, fins a arribar als cursos superiors on es treballa amb recursos digitals.

Tot això complementat amb el valor afegit que aporta el PEDIC (Projecte Educatiu i Desenvolupament Integral i Competència) de les escoles FECIB.

Cada aula compta amb un professor tutor i especialistes en educació física, música i anglès (amb auxiliars de conversa). L'equip docent de primària es complementa amb el professorat de suport (Audició i Llenguatge, Pedagogia Terapèutica, Auxiliar Tècnic Educatiu i Orientador escolar). Coordinats per l'equip directiu, equip d'orientació i coordinadors de cicle.

Tot el claustre de professors es caracteritza per la seva proximitat i familiaritat. Hi ha una comunicació fluida entre professorat-família durant tota l'etapa educativa.


Potenciam la llengua anglesa impartint l'àrea d'educació física en anglès per tal de fomentar l'aprenentatge d'una manera lúdica. A l'assignatura d'anglès comptam amb la presència d'auxiliars de conversa natius.

L'educació en valors i la pastoral són part fonamental de la nostra escola i acompanyen a l'aprenentatge de cada un dels nostres alumnes durant tota la seva etapa educativa amb projectes com la col·laboració amb Sant Joan de Déu i el Centre de Dia del Coll.

L'horari és jornada partida d'octubre a maig (matins de 9:00 h a 12:30 h i horabaixes de 14:30 h a 16:00 h),excepte els divendres que es de 9:00 h a 14:00 h. Els mesos de setembre i juny es fa jornada contínua de 9:00 h a 14:00 h.

Els alumnes d'educació primària van uniformats segons el model del FECIB. Es pot comprar a l’escola o fer-ho de manera online.

Cursos de Ed. Primària
Professorat de Ed. Primària
Adrián Toscano Martínez
Joan Reda Coll
Mª Magdalena González Juan
Joana Pons Díez
Maribel Martín Mas
Violeta Pérez González